Apel la candidaturi: Bursa „Paul Găleșanu”

Fundația Humanitas Christiana ( www.humanitaschristiana.ro ), în deplin acord cu
scopul pentru care a fost constituită în anul 1995 la inițiativa Profesorului clasicist
Paul Găleșanu, lansează apelul la candidaturi pentru acordarea bursei „Paul Găleșanu”.

Obiectiv: Încurajarea și sprijinirea financiară a unui proiect de cercetare/traducere în
domeniul filologiei clasice
Cuantumul bursei: 1.000 lei, acordată în două tranșe lunare a cîte 500 lei.
Perioada de acordare a bursei: 1 februarie – 31 martie 2019.
Eligibilitate:
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

– Să cunoască cel puțin una din limbile clasice (greacă veche, latină) la un nivel
suficient pentru atingerea obiectivului / obiectivelor proiectului de
cercetare / traducere;
– Să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel minim B.2.2.
(intermediar), iar limba română la nivel de excelență;
– Să fi absolvit cel puțin primii doi ani de studiu dintr-o formă de învățămînt de
licență într-unul din domeniile umaniste*, cu cel mult 5 ani înainte de 1 martie
2019;
– Să nu fie încadrați – permanent sau temporar – pe un post didactic sau de
cercetare într-o instituție de învățământ superior sau de cercetare, cu excepția
doctoranzilor;
– Să aibă rezidența în România pe perioada acordării bursei.

* Prioritari vor fi absolvenții de Filologie Clasică, dar eligibili sînt și absolvenții unor
specializări conexe: Istorie, Teologie, Filozofie etc.

Dosarul de candidatură va conține:
– O scrisoare de intenție (max. 1 pagină);
– Un CV tabelar (în orice format);
– Un proiect de cercetare / traducere (3-5 pagini A4, Times New Roman, 12 pt),
din care să reiasă stadiul cercetării (respectiv starea edițiilor și a eventualelor
traduceri existente), obiectivul, metoda și calendarul (pe săptămîni).
Dosarul de candidatură va fi transmis prin e-mail în format .pdf (un singur document)
la adresa octaviangordon@humanitaschristiana.ro , pînă la data de 15 decembrie 2015.

Alte condiții de acordare a bursei:
– În urma declarării admisibilității candidaților, aceștia vor fi invitați la susținerea
unui interviu, la o dată și o oră stabilită de comisia de examinare, prin mijloace
de comunicare video la distanță (de tip Skype);
– În cursul celor două luni, bursierul va efectua o cercetare științifică cu rezultate
publicabile sau va elabora o traducere din greaca veche sau din latină în limba
română, de asemenea, publicabilă;

– Pe perioada acordării bursei, titularul poate rezida oriunde în România; accesul
la resursele necesare cercetării / traducerii nu va fi asigurat de Fundația
Humanitas Christiana;
– Bursa „Paul Găleșanu” poate fi acordată concomitent cu orice altă formă de
finanțare, publică sau privată, dar nu pentru aceleași obiective de
cercetare / traducere;
– În consecință, proiectul de cercetare / traducere nu poate fi o lucrare din
parcursul studențesc / masteral / doctoral și nici o lucrare finanțată de către un
terț;
– Bursierul își asumă să publice lucrarea / traducerea rezultată în urma stagiului
de bursier într-o publicație de prestigiu sau la una din editurile prestigioase la
nivel național sau internațional* într-o perioadă de cel mult 18 luni de la data
încheierii stagiului;
– Bursierul se obligă să cesioneze pe o perioadă de cinci ani drepturile de autor
asupra lucrării / traducerii rezultate în timpul stagiului de bursier. În cazul în
care revista / editura către care bursierul înaintează lucrarea / traducerea
solicită, în vederea publicării, cesiunea drepturilor de autor, Fundația
Humanitas Christiana își exprimă acordul pentru ca lucrarea / traducerea să fie
publicată.
* Publicațiile și editurile prestigioase se consideră a fi cele publicate pe site-ul
Ministerului Educației și Cercetării: https://uefiscdi.ro/biroul-de-scientometrie . În mod excepțional, bursierul poate propune, în funcție de profilul proiectului asumat, și o
publicație / editură care nu se regăsește între cele publicate pe site-ul menționat. Întrun
atare caz, este obligatoriu acordul expres al Fundației Humanitas Christiana.

Calendarul competiției și al etapelor succesive:
– 5-7 nov.: lansarea apelului pentru candidaturi;
– 7 nov. – 15 dec.: depunerea dosarelor de candidatură;
– 15 dec. – 15 ian.: selecția candidaților eligibili și clasificarea provizorie a
candidaturilor;
– 15-20 ian.: etapa interviurilor;
– 21-25 ian.: anunțarea rezultatelor;
– 28-29 ian.: etapa contractării;
– 1 feb. – 31 martie: stagiul de cercetare;
– 1-5 martie: raport intermediar (pe luna februarie);
– 1-5 aprilie: raport final;
– 1 aprilie 2019 – 30 septembrie 2020: publicarea rezultatelor
cercetării/traducerii.

Octavian Gordon,
Președintele Fundației Humanitas Christiana