Tabăra de limbă şi civilizaţie greacă – ediția a IV-a – Văsoaia: 22-30 iulie 2019

Facultatea de Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Fundaţia
Humanitas Christiana, beneficiind de sprijinul Mănăstirii Almaş şi de cel al obştii sătenilor
voluntari din com. Almaş şi din satul Joia Mare, animaţi de Ierom. Agapie Corbu, Stareţul
Mănăstirii Almaş, şi de Pr. Daniel Pavel, Parohul Bisericii Sfînta Cuvioasă Parascheva din Joia
Mare, a organizat, în perioada 22-30 iulie 2019, Tabăra de limbă și civilizație greacă, ediția a IV-
a. Au participat un număr de 20 de cursanţi, ghidaţi didactic şi tematic în cursurile de limbă şi
civilizaţie greacă de mai mulţi Profesori de rang universitar. Cursurile de limbă greacă, cele care au
constituit nucleul taberei, au fost ţinute, la nivelurile intermediari și avansați, de Octavian Gordon,
Președintele Fundației Humanitas Christiana, iar la nivelul începători, de Nicolae Coșofreț, fost
cursant în edițiile de anii trecuți ale taberei. În afara cursurilor de limbă greacă au fost ținute cursuri
de Spiritualitate Filocalică (Pr. Ierom. Agapie Corbu) și de Istoria Limbii Române (Prof. Eugenia
Bojoga).

Apel la candidaturi: Bursa „Paul Găleșanu”

Fundația Humanitas Christiana ( www.humanitaschristiana.ro ), în deplin acord cu
scopul pentru care a fost constituită în anul 1995 la inițiativa Profesorului clasicist
Paul Găleșanu, lansează apelul la candidaturi pentru acordarea bursei „Paul Găleșanu”.

Obiectiv: Încurajarea și sprijinirea financiară a unui proiect de cercetare/traducere în
domeniul filologiei clasice
Cuantumul bursei: 1.000 lei, acordată în două tranșe lunare a cîte 500 lei.
Perioada de acordare a bursei: 1 februarie – 31 martie 2019.
Eligibilitate:
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

– Să cunoască cel puțin una din limbile clasice (greacă veche, latină) la un nivel
suficient pentru atingerea obiectivului / obiectivelor proiectului de
cercetare / traducere;
– Să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel minim B.2.2.
(intermediar), iar limba română la nivel de excelență;
– Să fi absolvit cel puțin primii doi ani de studiu dintr-o formă de învățămînt de
licență într-unul din domeniile umaniste*, cu cel mult 5 ani înainte de 1 martie
2019;
– Să nu fie încadrați – permanent sau temporar – pe un post didactic sau de
cercetare într-o instituție de învățământ superior sau de cercetare, cu excepția
doctoranzilor;
– Să aibă rezidența în România pe perioada acordării bursei.

* Prioritari vor fi absolvenții de Filologie Clasică, dar eligibili sînt și absolvenții unor
specializări conexe: Istorie, Teologie, Filozofie etc.

Dosarul de candidatură va conține:
– O scrisoare de intenție (max. 1 pagină);
– Un CV tabelar (în orice format);
– Un proiect de cercetare / traducere (3-5 pagini A4, Times New Roman, 12 pt),
din care să reiasă stadiul cercetării (respectiv starea edițiilor și a eventualelor
traduceri existente), obiectivul, metoda și calendarul (pe săptămîni).
Dosarul de candidatură va fi transmis prin e-mail în format .pdf (un singur document)
la adresa octaviangordon@humanitaschristiana.ro , pînă la data de 15 decembrie 2015.

Alte condiții de acordare a bursei:
– În urma declarării admisibilității candidaților, aceștia vor fi invitați la susținerea
unui interviu, la o dată și o oră stabilită de comisia de examinare, prin mijloace
de comunicare video la distanță (de tip Skype);
– În cursul celor două luni, bursierul va efectua o cercetare științifică cu rezultate
publicabile sau va elabora o traducere din greaca veche sau din latină în limba
română, de asemenea, publicabilă;

– Pe perioada acordării bursei, titularul poate rezida oriunde în România; accesul
la resursele necesare cercetării / traducerii nu va fi asigurat de Fundația
Humanitas Christiana;
– Bursa „Paul Găleșanu” poate fi acordată concomitent cu orice altă formă de
finanțare, publică sau privată, dar nu pentru aceleași obiective de
cercetare / traducere;
– În consecință, proiectul de cercetare / traducere nu poate fi o lucrare din
parcursul studențesc / masteral / doctoral și nici o lucrare finanțată de către un
terț;
– Bursierul își asumă să publice lucrarea / traducerea rezultată în urma stagiului
de bursier într-o publicație de prestigiu sau la una din editurile prestigioase la
nivel național sau internațional* într-o perioadă de cel mult 18 luni de la data
încheierii stagiului;
– Bursierul se obligă să cesioneze pe o perioadă de cinci ani drepturile de autor
asupra lucrării / traducerii rezultate în timpul stagiului de bursier. În cazul în
care revista / editura către care bursierul înaintează lucrarea / traducerea
solicită, în vederea publicării, cesiunea drepturilor de autor, Fundația
Humanitas Christiana își exprimă acordul pentru ca lucrarea / traducerea să fie
publicată.
* Publicațiile și editurile prestigioase se consideră a fi cele publicate pe site-ul
Ministerului Educației și Cercetării: https://uefiscdi.ro/biroul-de-scientometrie . În mod excepțional, bursierul poate propune, în funcție de profilul proiectului asumat, și o
publicație / editură care nu se regăsește între cele publicate pe site-ul menționat. Întrun
atare caz, este obligatoriu acordul expres al Fundației Humanitas Christiana.

Calendarul competiției și al etapelor succesive:
– 5-7 nov.: lansarea apelului pentru candidaturi;
– 7 nov. – 15 dec.: depunerea dosarelor de candidatură;
– 15 dec. – 15 ian.: selecția candidaților eligibili și clasificarea provizorie a
candidaturilor;
– 15-20 ian.: etapa interviurilor;
– 21-25 ian.: anunțarea rezultatelor;
– 28-29 ian.: etapa contractării;
– 1 feb. – 31 martie: stagiul de cercetare;
– 1-5 martie: raport intermediar (pe luna februarie);
– 1-5 aprilie: raport final;
– 1 aprilie 2019 – 30 septembrie 2020: publicarea rezultatelor
cercetării/traducerii.

Octavian Gordon,
Președintele Fundației Humanitas Christiana

Colocviu în memoria Profesorului Dan Slușanschi

Colegiul Noua Europă, în parteneriat cu Fundația Humanitas Christiana, vă invită să participați la Colocviul dedicat memoriei Profesorului Dan Slușanschi, cărturarul complex și iubit de generații întregi de studenți pe care i-a inspirat în vastul domeniu al filologiei clasice, precum și în domeniile conexe: latină medievală, romanistică, lingvistică indo-europeană, istoria limbii române, fiind cunoscut publicului larg poate în primul rând pentru edițiile și traducerile din scrierile latine ale lui Dimitrie Cantemir și pentru traducerea integrală a celor trei mari epopei ale Antichității: Iliada, Odysseia și Eneida.

O mică parte dintre cei care l-au cunoscut, colegi și discipoli, vin acum, la zece ani de la plecarea lui, să-i evoce chipul și personalitatea, fie arătând contribuția Profesorului la unul sau altul din domeniile sale predilecte, fie adăugându-și propria contribuție la preocupările dragi lui. Cu acest prilej, vom audia o înregistrare inedită cu Profesorul Slușanschi.

Link-ul aici: https://www.facebook.com/events/282194352615730/

ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL B.2.1.-B.2.2.

– BUCUREŞTI / Rîmnicu Vîlcea / Skype, sept. 2018 – dec. 2019 –

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.2.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la
limba greacă veche.
Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon
Beneficiari:
1.
2. Popescu Andrei
3. Popescu Silviu

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 3 ore, începînd cu data aproximativă de 1 septembrie 2018 și încheind cu jumătatea lunii decembrie 2019. Întîlnirile vor avea loc fie la București, fie la Rîmnicu Vîlcea, fie pe Skype (sau alt mijloc de comunicare video la distanță), iar stabilirea zilei și a intervalului orar se va face, pentru ședința următoare, la fiecare întîlnire în parte.
La începutul programului, beneficiarii se află aproape de finalul nivelului B.2.1.

Numărul total al orelor didactice: 45
Numărul total al orelor de studiu individual: 75

ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL B.1.1.-B.1.2.

– BUCUREŞTI/Skype, sept. 2018 – iun. 2019 –

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.1.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.
Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon
Beneficiari:
1.
2. Botezan, Ioan
3. Coșofreț, Nicolae
4. Stănuș, Ilie
5. Pr. Agapie Corbu

Program: întîlniri bilunare cu durata de aprox. 2 ore, începînd cu data aproximativă de 1 septembrie 2018 și încheind cu sfîrșitul lunii iunie 2019. Întîlnirile vor avea loc pe Skype (sau alt mijloc de comunicare video la distanță), iar stabilirea zilei și a intervalului orar se va face, pentru ședința următoare, la fiecare întîlnire în parte. În principal, beneficiarii vor fi îndrumați pe un parcurs autodidact, dificultățile urmînd a fi discutate și rezolvate în cadrul întîlnirilor de pe Skype.

Fiind vorba de un grup mai avansat și, după toate probabilitățile, mai motivat să învețe cît mai mult, dacă beneficiarii își vor spori numărul săptămînal de ore de studiu individual (aprox. 5), este posibil ca nivelul B.1.2. să fie depășit și, pe parcurs, să ajustăm programul la un nivel superior (B.2.).

Numărul total al orelor didactice: 20
Numărul total al orelor de studiu individual: minimum 200

ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL A.1.2.-A.2.1.

– BUCUREŞTI/Skype, sept. 2018 – iun. 2019 –

Obiectiv: Absolvirea nivelului A.2.1. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.
Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon
Beneficiari:
1.
2. Pr. Daniel Pavel
3. Dr. Iasmina Sîrbovan

Program: întîlniri bilunare cu durata de aprox. 2 ore, începînd cu data aproximativă de 1 septembrie 2018 și încheind cu sfîrșitul lunii iunie 2019. Întîlnirile vor avea loc pe Skype (sau alt mijloc de comunicare video la distanță), iar stabilirea zilei și a intervalului orar se va face, pentru ședința următoare, la fiecare întîlnire în parte. În principal, beneficiarii vor fi îndrumați pe un parcurs autodidact, dificultățile urmînd a fi discutate și rezolvate în cadrul întîlnirilor de pe Skype.

Numărul total al orelor didactice: 20
Numărul total al orelor de studiu individual: minimum 200

ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL A.1.1.-A.1.2.

– BUCUREŞTI/Skype, sept. 2018 – iun. 2019 –

Obiectiv: Absolvirea nivelului A.1.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.
Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon
Beneficiari:

1.
2. Bacter, Pr. Radu
3. Conț, Alexandru
4. Dicu, Ștefan
5. Drăghici, Ioana
6. Dumitrache, Gabriel
7. Georgescu, Mihail
8. Jinga, Ioana
9. Mureșan, Ada
10. Poganu, Ana
11. Puiu, Pr. Alin
12. Răducu, Claudiu
13. Voinov, Armand

Program: întîlniri bilunare cu durata de aprox. 2 ore, începînd cu data aproximativă de 1 septembrie 2018 și încheind cu sfîrșitul lunii iunie 2019. Întîlnirile vor avea loc pe Skype (sau alt mijloc de comunicare video la distanță), iar stabilirea zilei și a intervalului orar se va face, pentru ședința următoare, la fiecare întîlnire în parte. În principal, beneficiarii vor fi îndrumați pe un parcurs autodidact, dificultățile urmînd a fi discutate și rezolvate în cadrul întîlnirilor de pe Skype.

Numărul total al orelor didactice: 20
Numărul total al orelor de studiu individual: minimum 200

Tabăra de limbă greacă: Măn. Sf. Ioan Iacob (Hozevitul), 7-13 august 2018

Raport privitor la Tabăra de limbă greacă de la Mănăstirea Sfîntul Ioan Iacob (Hozevitul): 7-13 august 2018

Tabăra de la Măn. Sfîntul Ioan Hozevitul (Arhiepiscopia Râmnicului, jud. Vîlcea), organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu Fundaţia Humanitas Christiana, continuă eforturi didactice mai vechi, începute în anul 2015, sub egida Arhiepiscopiei Râmnicului. În afara unor întîlniri periodice la Rîmnicu Vîlcea și la București, în anul 2016 Tabăra de studiu al limbii grecești a avut loc în luna februarie, la Măn. Arnota (jud. Vîlcea), iar în 2017, în luna august, la Măn. Bistrița, în cadrul aceleiași Arhiepiscopii. Anul acesta, în premieră în parteneriat cu Fundația Humanitas Christiana, Tabăra de limba greacă s-a desfășurat la Măn. Sfîntului Ioan Hozevitul, Patronul bibliotecarilor.

Programul zilnic a fost următorul:
8.00-9.30: Curs greacă (prima parte: studiu individual)
9.30-10.00: Micul dejun
10.00-13.00: Curs greacă
13.00-14.00: Masa de prînz
14.00-16.00: Pauză / Odihnă / Lucru la mănăstire
16.00-18.00: Lucru individual (limba greacă)
18.00-19.00: Curs greacă
19.00-20.00: Cina

Cursurile au urmat etapele (steps) 29, 30 și 31 din manualul Discovering Ancient Greek al lui Jean-Victor Vernhes, dar au fost presărate de numeroase și necesare recapitulări ale unor aspecte gramaticale din etapele din urmă, în special: morfosintaxa pronumelor relative, morfologia temelor în sigma ale declinării a III-a, morfosintaxa conjunctivului, morfosintaxa modului optativ, morfosintaxa imperativului și verbele neregulate. Au avut loc și foarte multe explicații legate de vocabularul întîlnit în exerciții, precum și cele legate de transpunerea în limba română a unor componente gramaticale sau lexicale inexistente în română, dar existente în greaca veche.

Eforturile din această tabără vor continua sub egida Fundației Humanitas Christiana și a Arhiepiscopiei Râmnicului, ținta fiind pregătirea de viitori traducători din texte patristice de limbă greacă.

Tabăra de limbă și civilizație greacă: Joia Mare, 24-31 iulie 2018

Facultatea de Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Fundaţia Humanitas Christiana şi cu Şcoala Generală din com. Almaş, jud. Arad, beneficiind de sprijinul Mănăstirii Almaş şi de cel al obştii sătenilor voluntari din com. Almaş şi din satul Joia Mare, animaţi de Ierom. Agapie Corbu, Stareţul Mănăstirii Almaş, şi de Pr. Daniel Pavel, Parohul Bisericii Sfînta Cuvioasă Parascheva din Joia Mare, a organizat, în perioada 24-31 iulie 2018, Tabăra de limbă și civilizație greacă, ediția a III-a. Au participat un număr de 21 de cursanţi, ghidaţi didactic şi tematic în cursurile de limbă şi civilizaţie greacă de mai mulţi Profesori de rang universitar. Cursurile de limbă greacă, cele care au constituit nucleul taberei, au fost ţinute de Octavian Gordon, Președintele Fundației Humanitas Christiana, în două intervale distincte ale fiecărei zile: între orele 9.00-11.00 – grupa de medii şi avansaţi, iar între 17.00-18.30 – grupa începătorilor. În afara cursurilor de limbă greacă au fost ținute cursuri de Patrologie şi Traductologie Patristică, de Filozofie Antică, de Istoria Limbii Române etc.